//Bộ phận kỹ thuật

Bộ phận kỹ thuật

Tuyển dụng bộ phận kỹ thuật

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC (TÙY THEO LĨNH VỰC YÊU THÍCH CỦA ỨNG VIÊN)Hỗ trợ đồng nghiệp và mạng lưới bán hàng trên toàn Việt Nam đối với các yêu