//Unimotor Fm có quạt thổi

Unimotor Fm có quạt thổi

Từ 5.2Nm đến 68.0Nm (151.6Nm lớn nhất)

Khung sườn từ 075 đến 190

Động cơ servo AC không chổi than cấp cao

Trên nền tảng cơ của UnimotorFM với cấu trúc điện từ cải tiến, động cơ với phiên bản quạt thổi đã được thiết kế  với hiệu năng mạnh mẽ hơn cho toàn bộ giải momen xoắn.

Đặc tính

Tăng cường momen xoắn

  • Động cơ với cấu trúc khung sườn 190 với quạt thổi tăng momen xoắn khi đứng yên từ 50.6Nm đến 68Nm khi so sánh với động cơ Unimotorfm chuẩn. Momen tăng thêm cho phép tăng cường hiệu năng cho ứng dụng có thể đạt giá trị hiệu dụng (rms) cao hơn.
  • Cho phép lựa chọn các động cơ sẵn có, để tăng momen xoắn tốt nhất trên toàn bộ các cấu trúc (size) hiện có.