English (United States)   Tiếng Việt (Việt Nam)

 

I always have so much fun with georgetown dc escorts Hire us and you will experience the best san diego private dancers Ever met a stripper in las vegas ? We sure have they are nasty south beach escorts in the city
  
Đăng Nhập

 

  
Sản phẩm > Phần mềm

 

Sản phẩm

Các công cụ phần mềm miễn phí của Control Techniques giúp dễ dàng thâm nhập toàn bộ tính năng của các bộ điều khiển của Control Techniques. Phần mềm dựa trên nền tảng Windows cho phép người sử dụng tối ưu việc tinh chỉnh các bộ điều khiển, dự phòng lưu trữ các cấu hình, cấu hình các chức năng tự động hóa và điều khiển chuyển độmg/vị trí tích hợp sẵn trên bộ điều khiển và  cài đặt các liên kết truyền thông  giữa các bộ điều khiển.

Công cụ phần mềm trực quan của Control Techniques tích hợp các bộ điều khiển chuyển động/ vị trí và lập trình tự động hóa.

  CTOPCServer của Control Techniques cho phép tích hợp dễ dàng giữa các bộ điều khiển tốc độ hay hệ thống chuyển đổi năng lượng và hệ thống phần mềm trên máy tính PC chẳng hạn như các gói SCADA.

Công cụ phần mềm dành cho việc phân tích các biến hệ thống chẳng hạn như sóng hài và cơ hội tiến kiệm năng lượng.

Các công cụ phần mềm giao diện giữa người & máy của Control Techniques cho phép người vận hành dễ dàng cầu hình các biến điều khiển liên quan đến các bộ điều tốc.